MENU
Aula_close Layer 1

Princip vedr. specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov

Principper vedrørende specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov

Skolens kompetencecenter har til formål at vejlede skolens ansatte, samt forestå undervisning af elever med særlige behov. Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevens kompetencer og potentialer og tilpasses denne, således at eleven mødes med passende udfordringer i henhold til elevens nærmeste udviklingszone. Følgende elever kan modtage undervisning af kompetencecenteret:

  • Elever med særlige behov inden for skolens fag – dog fortrinsvis dansk, matematik og engelsk.
  • Elever med adfærd, kontakt og trivselsproblematikker
  • Elever som har særlig behov for motorisk træning.
  • To-sprogede elever

 
Undervisningen i kompetencecenteret kan både være forebyggende, foregribende og indgribende, og foregår primært i klassen/årgangen, på hold parallelt med klassens undervisning samt før og efter skoletid. I forbindelse med specialundervisningens tilrettelæggelse – hvor forebyggelse og foregribende specialundervisning har et særligt fokus - skal endvidere vægtes, at kompetencecenteret kan agere så fleksibelt som muligt.

 For elever, som får støtte af kompetencecenteret udarbejdes der en undervisnings- og udviklingsplan, som løbende evalueres, hvorfor kompetencecenterlærerne også bidrager til elevens elevplan. Endvidere betyder støtte i kompetencecenteret også et udvidet samarbejde mellem elev, forældre og skole.

 Kompetencecenteret inddrager sagkyndig bistand i arbejdet med elever med særlige behov, hvorfor kompetencecenteret indgår i et tæt samarbejde med PPR og kontaktperson for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.

 For at kunne varetage undervisning og vejledning i skolens kompetencecenter skal den ansatte have særlige faglige og personlige kvalifikationer.

 Specialpædagogisk bistand for tosprogede elever – dansk som andetsprog.

Ovenstående mht. undervisningens placering, undervisningsplaner, kvalifikationer etc. er ligeledes gældende i arbejdet med tosprogede elever. Følgende beskrivelse er en uddybning af den supplerende undervisning i dansk som andetsprog. Undervisningen i dansk som andetsprog har til mål at understøtte integrationen af tosprogede elever i såvel skolen som i samfundet. Endvidere skal undervisningen videreudvikle elevens faglige, personlige og sociale kompetencer.

 Mål og indhold for undervisningen i dansk som andetsprog koordineres med normalklassens undervisning. Læreren på kompetencecenteret skal endvidere vejlede faglærerne, således at skolens to-sprogede elever oplever, at dansk som andetsprog indtænkes som en dimension i alle fag.

 Læreren i dansk som andetsprog har, i samarbejde med elevens klasselærer, en særlig forpligtelse som brobygger i samarbejdet mellem skole og hjem.