MENU
Aula_close Layer 1

Præsentation af K afdelingen

Præsentation af K-afdelingen

Hvem er vi?

K-afdelingen på Vestbjerg Skole er et struktureret undervisnings- og fritidstilbud for børn og unge, primært med diagnoser inden for
autismespektret.


Pt. er der visiteret 30 elever til K-afdelingen, og arbejdet varetages af 11 lærere og 9 pædagoger. Alle elever får tilknyttet en kontaktlærer, og for de, der modtager et DUS-tilbud, tilknyttes ligeledes en kontaktpædagog. Eleverne er opdelt i 3 grupper: En indskolingsgruppe, en bred
mellemtrins/overbygningsgruppe og en enkelt mindre gruppe, der er placeret på hovedskolen – denne er især for ældre elever med mange integrationstimer i hovedskolens klasser. Gruppeinddelingen foretages på baggrund af elevernes alder, faglige niveau og sociale tilhørsforhold. Alle grupper har tilknyttet et fast team af lærere og pædagoger. K-afdelingen har tilknyttet psykolog, talepædagog, ergo - og fysioterapeuter samt uddannelsesvejleder.


K-afdelingen er fysisk placeret i to huse, beliggende tæt ved hovedskolen. Derudover har en enkelt gruppe som før nævnt lokale på hovedskolen.  Åbningstiden i K-afdelingen er fra kl. 8.00 til 1700 (hvis DUS -tilbuddet er inkluderet)
Eleverne visiteres til K-afdelingen for et år af gangen. Årligt foretages revisitering, hvor elevens aktuelle situation drøftes, og de fremtidige behov vurderes.

Vestbjerg Skoles K- afdeling er organiseret som et helhedstilbud og tilbyder en ugentlig aftenklub for elever fra 5. – 9. årgang.
Vestbjerg Skoles K-afdeling arbejder pt. med projektet ”Inklusion og livsduelighed” i samarbejde med Aalborg Kommunes Specialcenter.

Hvad vil vi?
I K-afdelingen på Vestbjerg Skole er målet at skabe livsduelige mennesker. Vi vil sætte fokus på ”det hele menneske” og udvikle eleverne på både det personlige -, sociale - og faglige plan.

Hvordan gør vi?
Helhedstanken
I K-afdelingen arbejdes der ud fra helhedstanken, hvilket betyder, at udviklingen af elevernes faglige -, sociale - og personlige kompetencer vægtes ligeværdigt og foregår i et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger i tilbuddets åbningstid fra kl. 8-17. Via udnyttelse af de to faggruppers forskellige kompetencer sikres arbejdet med ”det hele menneske”. Eleverne tilbydes undervisning i alle folkeskolens fag på 1. – 9. klasses niveau.
Undervisningen varetages primært af K-afdelingens lærere i tæt samarbejde med pædagogerne. Når/hvis den enkelte elev magter at blive integreret ud i et eller flere fag i hovedskolen, foregår dette i et tæt samarbejde med elev, forældre, de implicerede lærere samt elevens kontaktvoksne.
Undervisningen tilrettelægges ud fra folkeskolelovens Fælles Mål og skal sigte mod, at de elever, som har forudsætninger herfor, kan tage en afgangsprøve i 9. klasse i et eller flere fag.
Helhedstænkningen betyder, at der ikke forekommer et mærkbart skift mellem skole og fritidsdel. Det betyder ydermere, at personale fra hvert team vil være gennemgående hele dagen. Og dette skaber sammenhæng og tryghed i elevernes hverdag.


For de elever, der ikke er tilmeldt DUS, slutter skoledagen kl. 13.30 mandag til torsdag og kl. 11.30 om fredagen. Derefter er der fælles sociale - og /eller fysiske aktiviteter, lektiecafè mv. For de ældste elever er der hver torsdag aftenklub til kl. 20.30.


TEACCH -pædagogik og relationsarbejde
Undervisningen er inspireret af principperne fra TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children). Det betyder bl.a., at der arbejdes med visuel struktur og stor forudsigelighed, og at formen er mindst ligeså vigtig som indholdet. Lokalets indretning med individuelle arbejdspladser, som virker skærmende for forstyrrelser, er vigtige i indskolingen, og for nogle elevers vedkommende i hele skoleforløbet.
Pædagogikken tilrettelægges, så den på bedste vis er støttende og udviklende for den enkelte elev. Vi har erfaret, at alder, modenhed og tryghed hos eleverne mindsker behovet for nogle af TEACCH – principperne . Daglig  struktur i form af velforberedte lærere/pædagoger samt et anerkendende undervisningsmiljø giver erfaringsmæssigt plads til fleksibilitet i hverdagen og en vis grad af frigørelse af de faste rammer.
I det daglige arbejde lægger vi stor vægt på relationsarbejde med en anerkendende tilgang. Der arbejdes målrettet med elevernes sociale– og
personlige kompetencer og potentialer samt med deres vanskeligheder. Dette skønnes vigtigt for at skabe grundlag for udvikling hos den enkelte elev.


Udvidet undervisningsdifferentiering
Lærerne skal sikre, at undervisningen varieres, så alle eleverne udfordres både intellektuelt, følelsesmæssigt, socialt og med hensyn til opbygning af værdier og holdninger. Undervisningen tager udgangspunkt i nærmeste udviklingszone, hvilket betyder, at  undervisningsniveauet ikke altid svarer til klassetrin. På alle klassetrin er undervisningsdifferentiering i fokus. Der tages udgangspunkt i den enkelte elevs behov og forudsætninger, og undervisningen foregår både på klasse- og individuelt niveau. Den individuelle undervisningstid
med kontaktlæreren / pædagogen har både til hensigt at skabe faglig intensitet - og udvikling, men også at styrke et positivt relationsarbejde.
K- afdelingens ældste elever er tilknyttet en UU- vejleder og tilbydes et praktik- og brobygningsforløb forud for udslusning til et andet tilbud.

Samarbejde med Hovedskolen
K-afdelingen benytter hovedskolens faglokaler og deltager så vidt muligt i de forskellige aktiviteter, der foregår på skolen – eksempelvis skolernes motionsdag, emneuger, skolefester og juleafslutningen.
K- afdelingen er en del af Vestbjerg Skole, og vi arbejder med fokus på integration i hovedskolens klasser, for de elever som magter dette i et eller flere fag.


Undervisningsplanen
De faglige mål samt elevernes kompetencer, potentialer og individuelle mål beskrives i den individuelle undervisningsplan.
Der afholdes forældremøder inden udsendelse af elevplanen, så planen er et fælles ”målsætnings- arbejdspapir”.


Forældresamarbejdet
Forældresamarbejde vægtes højt for at kvalificere den fælles indsats. I de yngste elevers klasser kommunikeres dagligt gennem elektroniske
kontaktbøger på skoleintra, mens der i de ældre klasser kommunikeres efter behov.
Der afholdes forældresamtaler op til udgivelsen af elevplanerne, og der arrangeres fælles forældremøder og forældrearrangementer for K -afdelingens forældre. 

Social træning og personlig udvikling

Hver elev har individuel undervisning eller samtaler med en kontaktlærer- eller pædagog. Her tages der udgangspunkt i specifikke faglige -, personlige - eller sociale problemstillinger/udfordringer. Med respekt for og anerkendelse af elevens ønsker, kan der her indgås aftaler om, hvordan vi bedst støtter og hjælper eleven.


Vi har desuden valgt at have fælles social træning og ansvarlighed på skemaet. Disse timer varierer meget i indhold, idet de tilrettelægges ud fra klassens ønsker og behov. I de yngre klasser kan emnerne fx være turtagning, at tabe  og vinde i spil, snak om venskab, og hvad en god ven er. I de ældre klasser kan emnerne være viden om teenage/ungdomslivet, snak og læsning kan emnerne være viden om teenage/ungdomslivet,  snak og læsning diverse diagnoser, livet med autisme samt tilværelsen efter Vestbjerg Skole. 


Lejrskolen
Hvert år søges fonde til finansiering af et lejrskoleophold . De yngste elever er på lejrskole med to overnatninger, og de ældste elever tager hvert andet år på skitur og hvert andet år på lejrskole med kulturelt indhold. De ældste er af sted med tre overnatninger.
Projekt ”Livsduelighed og inklusion”
K-afdelingen har indgået et samarbejde med Specialcenteret for Børn og Unge i Aalborg Kommune. Målet med samarbejdet er, med udgangspunkt i de eksisterende relationer, at arbejde på elevernes individuelle kompetencer og selvhjulpenhed i forhold til fritiden.